Kiedy dopuszczalna jest ekshumacja zwłok?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu, w celu ustalenia bądź potwierdzenia przyczyny zgonu, lub w celu przeniesienia ich do innego grobu. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie przechowywania zwłok i szczątków dokładnie określa warunki, w jakich powinna być dokonywana ekshumacja. Kiedy dopuszczalna jest ekshumacja zwłok?

Kiedy można przeprowadzić ekshumację zwłok?

Procedura zmiany miejsca spoczynku bliskiej osoby nie należy do najłatwiejszych. W celu przeniesienia grobu zmarłego konieczne jest dokonanie ekshumacji zwłok. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazuje konkretne przypadki, w jakich można ją przeprowadzić. Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. Jej wykonanie w innym terminie możliwe jest po uzyskaniu zgody właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego – należy wówczas zachować szczególne środki ostrożności. Można jej dokonać na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz na zarządzenie prokuratora lub sądu. Ponadto ekshumację można przeprowadzić na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel oraz na podstawie decyzji wojewody właściwego, ze względu na miejsce położenia grobu. Dodatkowo zwłoki osób, które zmarły na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. Jak widać, ekshumacja, podobnie jak transport zwłok, są ściśle regulowane przed odpowiednie przepisy.

Kto może żądać przeprowadzenia ekshumacji?

Aby przenieść miejsce spoczynku zmarłego, należy złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Osobami, które mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację, są małżonkowie osoby zmarłej, krewni wstępni i zstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia oraz osoby dobrowolnie się do tego zobowiązujące.

Zobacz również: Jak przebiega proces kremacji zwłok?

Kiedy dopuszczalna jest ekshumacja zwłok?