Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Możemy otrzymać zasiłek na ten cel, który zrekompensuje część kosztów. Przysługuje rodzinie osoby zmarłej.

Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy należy się osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek w ZUS, KRUS, MSW, instytucji właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek. Przysługuje on, jeśli osoba zmarła była ubezpieczona. O pieniądze mogą ubiegać się: małżonek, również pozostający w separacji; rodzice, w tym ojciec, macocha, adopcyjni; dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, z wyjątkiem w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; wnuki i rodzeństwo. Prawo do zasiłku pogrzebowego mają również osoby niespokrewnione, czyli: sąsiad, znajomy, pracodawca, dom pomocy społecznej, powiat, gmina, osoba prawna kościoła, związku wyznaniowego itd.

Kiedy możliwe jest uzyskanie zasiłku pogrzebowego?

Otrzymanie zasiłku pogrzebowego jest możliwe po złożeniu wniosku i dokumentów: skróconego odpisu aktu zgonu wydanego przez urząd stanu cywilnego, oryginału rachunków poniesionych kosztów związanych z organizacją pogrzebu i potwierdzenie pokrewieństwa lub powinowactwa, np. dowód osobisty. Jeżeli osoba zmarła pracowała, należy przedstawić zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci. Wniosek o wypłatę musi być złożony w ciągu 12 miesięcy, od dnia śmierci. Po upływie tego terminu zostanie odrzucony, a zasiłek nie zostanie przyznany. Wyjątkiem jest, gdy osoba zaginęła czy nie można odnaleźć jej ciała, wówczas termin zostaje przedłużony. Sporządzany jest odpis zupełny aktu zgonu i rodzina ma prawo do zasiłku pogrzebowego w ciągu 12 miesięcy. Zakład pogrzebowy „Hübscher” pomaga w otrzymaniu środków. Zresztą rozliczenia są bezgotówkowe, więc praktycznie nie musimy się o nic obawiać. Jeśli koszty przekroczą 4000 zł – taką kwotę wypłaca ZUS, KRUS, MSW – osoba uprawniona do ich otrzymania, dopłaca różnicę, po wystawieniu faktury.

Zobacz również: Kiedy dopuszczalna jest ekshumacja zwłok?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?