Najważniejsze formalności pogrzebowe

To wydarzenie nie tylko natury sentymentalnej, wywołującej silne emocje. Śmierć człowieka i pogrzeb powodują szereg skutków prawnych, a zatem rodzą pewne obowiązki. Załatwienie części formalności czeka każdego, inne zaś zależne są od woli i zamysłu bliskich zmarłego. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym opiszemy najważniejsze formalności pogrzebowe.

Co trzeba zrobić w wypadku śmierci krewnego?

Oto najważniejsze formalności pogrzebowe:

  • karta zgonu,
  • akt zgonu,
  • zasiłek pogrzebowy,
  • odprawa pośmiertna,
  • renta rodzinna,
  • urlop okolicznościowy,
  • spadek,
  • ubezpieczenia umowy.

Jeżeli chodzi o kartę zgonu, to dokument wystawiany przez lekarza lub inne odpowiednie służby. Aby ją uzyskać, należy powiadomić lekarza – będzie potrzebna do załatwienia kolejnej formalności. Akt zgonu wydaje Urząd Stanu Cywilnego. Właściwy jest Urząd ze względu na miejsce śmierci, względnie zamieszkania zmarłego. Na zgłoszenie śmierci w USC krewni i inni zainteresowani mają 3 dni. Piękny pogrzeb oznacza pewne koszty, warto więc sprawdzić, czy przysługuje zasiłek pogrzebowy. Bliscy, a także pracodawca i inne podmioty, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się o pokrycie kosztów, jeżeli zmarły był ubezpieczony, pobierał rentę lub emeryturę lub był członkiem rodziny takiej osoby.

Jeżeli śmierć miała miejsce, kiedy zmarły był zatrudniony, jego bliscy mogą ubiegać o odprawę pośmiertną. Dzieli się ją pomiędzy uprawnionych członków rodziny w równych częściach. Z kolei renta rodzinna przysługuje, kiedy zmarły pobierał emeryturę lub rentę – a także gdy tylko spełniał warunki do jej pobierania. Mogą wreszcie bliscy zmarłego ubierać się o przyznanie urlopu okolicznościowego. Sam spadek, a także kwestie ubezpieczeń i umów mogą wymagać pomocy prawnika – chociaż wniesienie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to prosta formalność. Także sam pogrzeb – to znaczy kwestie organizacji, wyboru nagrobku, kontaktu z cmentarzem – wymagają załatwienia pewnych formalności, natomiast niewątpliwie pomoże w nich każdy dobry dom pogrzebowy, a na pewno świadczymy taką pomoc my.

Najważniejsze formalności pogrzebowe